ปณิธานชลวัฒน์

  โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ในความคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่อยากเห็นเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อันเป็นความหวังของผู้ปกครอง ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติที่มีทั้ง ความรู้ คุณธรรม
  โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เนื่องด้วยตระหนักว่าการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันสะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษา ระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิผล จากสาเหตุจำนวนนักเรียนมากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง รวมถึงวัฒนธรรมในการเรียนในการถามตอบข้อสงสัยระหว่างครูกับนักเรียน ครูขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนส่งผลไปสู่ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
    จากสาเหตุต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผล ให้ระดับผลการเรียนของนักเรียนลดต่ำลง ซึ่งทำให้นักเรียนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากนอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชา และสถาบันกวดวิชา จึงได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้นำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือการมี  “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี” ในปัจจุบันสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นมากมาย จากปัญหาที่ผู้ปกครองพบคือ ประการแรกคือการเดินทางไปสถาบันกวดวิชาในเมือง สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง ประการที่สองนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนเรื่องจากครูของสถาบันกวดวิชาต้องสอนให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ประสบผลสำเร็จ และปัญหาประการต่อมาที่ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ เมื่อเรียนกับนักเรียนบางส่วนที่พื้นฐานความรู้ดีกว่าทำให้เรียนตามเนื้อหาไม่ทัน เป็นต้น จากปัญหาต่างๆที่พบทำให้ คุณชลวรรณ์ วัฒนาโรจน์เรือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดตั้ง สถาบันกวดวิชา clevertutor และต่อมาได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็น โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมายเพื่อความสำเร็จทางการศึกษา โดยมีพื้นฐานความรู้ที่ดี เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนโดย คณาจารย์ที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สูงโดยจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่เกินห้องละ 10 คน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประเมินความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการทางความรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง คณาจารย์จะวิเคราะห์การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ ว่านักเรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับใด หรือปัญหาที่พบในการเรียนโดยทางโรงเรียนสามารถรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลกับนักเรียนต่อไป โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในเรื่องสถานที่เรียน ทางโรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ได้จัดให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศทุกห้องพร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนทุกวิชา
    ทางโรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ให้เราเป็นผู้ดูแลอนาคตทางด้านการศึกษาสมดังชื่อว่า “โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์ ที่เป็นมากกว่าโรงเรียนกวดวิชาที่ท่านเคยรู้จัก”