คอร์ส ม.ต้น

คอร์สเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
 – คอร์สเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์
 – คอร์สเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์
 – คอร์สเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
 – คอร์สเรียนรายวิชา ภาษาไทย
 – คอร์สเรียนรายวิชา สังคมศึกษา