คณิตศาสตร์ ม.ต้น

เข้าใจง่าย ทำได้ทุกแนว
เข้มข้น ด้วยเนื้อหาเพื่อทำเกรดที่โรงเรียนโดยเฉพาะ
ครอบคลุม แนวข้อสอบของทุกสนามสอบ

ชั้น ม.1 เทอม 1

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) สมบัติของจำนวนนับ
2) ระบบจำนวนเต็ม
3) เลขยกกำลัง
4) พื้นฐานทางเรขาคณิต
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) การประยุกต์ 1
2) จำนวนและตัวเลข
3) การประยกต์ของจำนวนเต็ม
4) การสร้าง
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เทอม 1    

ชั้น ม.1 เทอม 2

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) ทศนิยมและเศษส่วน
2) การประมาณค่า
3) คู่อันดับและกราฟ
4) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
2) พหุนาม
3) บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เทอม 2    

ชั้น ม.2 เทอม 1

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) อัตราส่วนและร้อยละ
2) การวัด
3) แผนภูมิรูปวงกลม
4) การแปลงทางเรขาคณิต
5) ความเท่ากันทุกประการ
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) สมบัติของเลขยกกำลัง
2) พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
3) การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
4) การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เทอม 1    

ชั้น ม.2 เทอม 2

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) ทฤษฎีปีทากอรัส
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
3) การประยุกต์จองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4) เส้นขนาน
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
2) สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
3) การแปรผัน
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เทอม 2    

ชั้น ม.3 เทอม 1

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) พื้นที่ผิวและปริมาตร
2) กราฟ
3) ระบบสมการเชิงเส้น
4) ความคล้าย
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) กรณฑ์ที่สอง
2) การแยกตัวประกอบพหุนาม
3) สมการกำลังสอง
4) พาราโบรา
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 เทอม 1    

ชั้น ม.3 เทอม 2

คอร์ส วันที่เรียน เวลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1) อสมการ
2) ความน่าจะเป็น
3) สถิติ
4) ตรีโกณมิติ
โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
 โทรสอบถาม
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1) การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม
2) ระบบสมการ
3) วงกลม
4) เศษส่วนของพหุนาม
   
รวมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 เทอม 2