O-NET

O-net ย่อมาจาก Ordinary National Education คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่จัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นการจัดสอบของทางรัฐบาลที่จะจัดสอบสำหรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นป.3 ป.6 ม.3 และม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ ทั้งยังใช้เป็นการสอบที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่ออีกด้วย โดยจะจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน คือ
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์

ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะมีทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัยด้วยกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิชานั้นๆ

สำหรับตาราง คอร์สติว O-NET สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 084-155-9562

ผลงานแห่งความสำเร็จ คอร์ส O-NET