PAT

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

สำหรับตาราง คอร์สติว O-NET สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 084-155-9562